Projekt Erasmus+ Rolltech, czyli techniki zarządzania związkiem sportowym oraz klubami sportowymi, ich wpływ na promocję i rozwój sportów wrotkarskich będzie realizowany przez PZSW do końca stycznia 2024 roku.

Projekt mobilności kadry sportowej za główny cel stawia sobie podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników PZSW oraz nabycia przez nich nowych umiejętności w odniesieniu do zarządzania Związkiem oraz zrzeszonymi z nimi klubami sportowymi. Poprzez wsparcie rozwoju zawodowego kadry oraz tzw. “job shadowing” projekt ma za zadanie zwiększać wpływ uczenia się i transfer wiedzy na podejmowane działania, tak aby miało to jeszcze lepsze oddziaływanie na promocję i rozwój sportów wrotkarskich.

Do współpracy w ramach projektu została zaproszona włoska federacja – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI, która jest największą i najprężniej działającą federacją sportów wrotkarskich w Europie. Ma ona rozbudowane struktury i jest organizatorem wielu imprez sportowych. Dodatkowo ma swój system szkolenia kadr (instruktorów i trenerów), dlatego jest najlepszym miejscem do odbycia takiej mobilności.

Wśród celów szczegółowych projektu możemy wyróżnić:

  • wprowadzenie nowych rozwiązań w odniesieniu do zarządzania związkiem sportowym i współpracy ze zrzeszonymi klubami i stowarzyszeniami oraz organizacji wydarzeń o charakterze sportowym;
  • wzmocnienie planów strategicznych w aspekcie promocji sportów wrotkarskich i jazdy na deskorolce, jako sportów powszechnych;
  • umożliwienie kadrze rozwoju poprzez wymianę doświadczeń z pracownikami z włoskiej federacji;
  • podniesienie kompetencji kadry współpracującej na szczeblu międzynarodowym;
  • rozwój kompetencji miękkich wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu;
  • ujednolicenie procedur w odniesieniu do zarządzania związkiem sportowym;
  • dostęp do informacji dotyczących nowych możliwości finansowania wspólnych projektów i programów;
  • uwiarygodnienie PZSW jako partnera w ramach potencjalnych możliwości współpracy