Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

TAURON DŁUGODYSTANSOWY PUCHAR POLSKI – VI ROLLER CUP KORONOWO

Maj 25

25.05.2024 KORONOWO – VI ROLLER CUP KORONOWO

Zapraszamy na Tauron Długodystansowy Puchar Polski VI Roller Cup Koronowo.
Będą wyścigi dla dzieci, dystans fitness, oraz w ramach Pucharu Polski półmaraton i maraton.
Miło nam ogłosić, że Koronowo będzie pierwszym przystankiem gdzie zostanie rozegrany w sezonie 2024 maraton. Będzie dużo punktów do zdobycia w ramach DPP.
Z zapisami chcemy ruszyć już 01.02.2024 i mamy nadzieję, że to się uda.
Poniżej regulamin imprezy:
Regulamin Tauron Długodystansowego Pucharu Polski VI Roller Cup Koronowo
I. ORGANIZATORZY, SPONSOR GŁÓWNY
1. Organizatorem jest:
Klub Sportowy „Jastrzębie” Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Wąskotorowej 4, 86-010 Koronowo
2. Współorganizatorem Tauron Pucharu Polski jest Polski Związek Sportów Wrotkarskich (PZSW) z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa
3. Sponsorem głównym cyklu jest TAURON.
4. Kontakt z Organizatorem
mobile+48 506 050 455
e-mail: jastrzebiekoronowo@gmail.com
II. CEL
1. Promocja Gminy Koronowo w Polsce.
2. Wyłonienie najlepszych zawodników w ramach Długodystansowego Pucharu Polski oraz w ramach VI Roller Cup.
3. Upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców.
4. Promocja zdrowego trybu życia.
5. Promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze.
6. Profilaktyka antyalkoholowa.
7. Stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo bez względu na wiek.
III. TERMIN, MIEJSCE
1.Termin i miejsce zawodów: 25.05.2024r. na trasie drogi powiatowej nr 1514C biegnącej od Leśnictwa Krówka Leśna do skrzyżowania dróg 1514C z drogą na Sokole Kuźnica.
2.Start i meta zlokalizowane będą przy leśniczówce w msc. Krówka Leśna gm. Koronowo.
3.Trasa wyścigu zamknięta dla ruchu kołowego w godzinach 09:00-17:00 .
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie.
HARMONOGRAM ZAWODÓW:
8:00 – 09:40 – biuro zawodów dla maratonu
10:00-12:30 – biuro zawodów dla półmaratonu i fitness
10:00-12:30 – start na dystansie maratonu
12:45-14:15 – start półmaratonu i po około 2 minutach startuje fitness
15:00 – dekoracja maratonu, półmaratonu i fitness oraz wydawanie pakietów startowych na wyścigi dla dzieci
15:45 – wyścigi dla dzieci i po nich dekoracja dzieci
17:00 – odblokowanie trasy
IV. BIURO ZAWODÓW, ZGŁOSZENIA
1. Biuro Organizatora Zawodów mieści się w msc. Krówka Leśna gm. Koronowo na terenie leśniczówki tel. 506-050-455 e-mail: jastrzebiekoronowo@gmail.com
Biuro Organizatora Zawodów pod tym adresem będzie czynne w dniu zawodów od godz 08:00-12:30 ( dla dystansów maraton, półmaraton, fitness) oraz w godz 15:00-15:30 dla wyścigów dziecięcych
2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz elektroniczny na stronie https://www.maratonczykpomiarczasu.pl/
Po zamknięciu formularza elektronicznego, zgłoszenia będą przyjmowane tylko w godz. pracy Biura Zawodów do wyczerpania limitu.
3. Dla rejestracji elektronicznej wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym organizatora, najpóźniej do dnia 22.05.2024. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora.
4. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych, pakietów oraz materiałów związanych z zawodami będą odbywać się w godzinach pracy biura zawodów.
5. Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura Zawodów w celu potwierdzenia startu oraz odbioru pakietu startowego z chipem oraz numerami startowymi.
Do zawodów mogą przystąpić jedynie zawodnicy posiadający numery startowe i chipy. Osoby bez numerów startowych będą usuwane z trasy wyścigu.
6. Zgłoszenia dzieci do biegów dziecięcych odbywać się za pomocą formularza elektronicznego na stronie pomiaru czasu, oraz w dniu zawodów jeżeli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników.
V. WPISOWE
1. Każdy Uczestnik uiszcza wpisowe, którego wysokość jest uzależniona od daty wpływu przelewu na konto organizatora. Obowiązują następujące wysokości wpisowego:
01.02.2024 – 29.02.2024
Wyścig fitness 59,00zł
Półmaraton 149,00 zł (bez licencji PZSW), 129,00 zł ( z licencją PZSW)
Maraton 149,00 zł (bez licencji PZSW), 129,00 zł ( z licencją PZSW)
01.03.2024 – 30.04.2024
Wyścig fitness 69,00 zł
Półmaraton 169,00 zł (bez licencji PZSW), 149,00 zł ( z licencją PZSW)
Maraton 169,00 zł (bez licencji PZSW), 149,00 zł ( z licencją PZSW)
01.05.2024 – 22.05.2024
Wyścig fitness 89,00 zł
Półmaraton 199,00 zł (bez licencji PZSW), 179,00 zł ( z licencją PZSW)
Maraton 199,00 zł (bez licencji PZSW), 179,00 zł ( z licencją PZSW)
25.05.2024 (dzień zawodów)
Wyścig fitness 100,00 zł
Półmaraton 270,00 zł (bez licencji PZSW), 250,00 zł ( z licencją PZSW)
Maraton 270,00 zł (bez licencji PZSW), 250,00 zł ( z licencją PZSW)
2. Posiadacze licencji zawodniczych PZSW mają opłatę startową o 20 zł niższą od pozostałych uczestników (podczas zgłoszeń należy podać numer licencji). Szczegóły dotyczące licencji – licencje.pzsw.org
3. W przypadku nieuregulowania wystarczającej wysokości wpisowego (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie) Uczestnik jest zobowiązany do wyrównania różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
4. Dowodem wpłynięcia wpisowego jest pojawienie się adnotacji o uiszczeniu opłaty przy nazwisku Uczestnika.
5. Numery startowe zostaną nadane Uczestnikom po zakończeniu przyjmowania zapisów przez formularz rejestracyjny na stronie zapisów
6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przelewu bankowego wpisowego z winy banku. Opłata startowa uiszczana jest za pomocą transakcji elektronicznych z wykorzystaniem systemu on-line instytucji płatniczej.
7. Nie ma możliwości przepisania wpisowego na innego zawodnika.
8. W ramach wpisowego Organizator zapewnia uczestnikom:
a) numer startowy + agrafki,
b) zwrotny chip pomiaru czasu,
c) napoje na trasie i mecie,
d) obsługę sędziowską,
e) obsługę medyczną,
f) obsługę Biura Zawodów,
9. Organizator nie wysyła pocztą nieodebranych pakietów.
10. Nie ma możliwości odbioru pakietu startowego po zamknięciu Biura Zawodów.
VI. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikiem jest osoba, która dokonała rejestracji poprzez formularz, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora oraz uiściła wpisowe zgodne z punktem V.1
2. Na dystansie maratonu prawo startu mają osoby urodzone w roku 2009 i starsze ( wyścig w ramach Pucharu Polski)
3. Na dystansie półmaratonu prawo startu mają osoby urodzone w roku 2011 i starsze (wyścig w ramach Pucharu Polski)
4. Na dystansie fitness nie ma ograniczeń wiekowych.
5. Osoby niepełnoletnie, nie posiadające licencji PZSW mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Podstawą odbioru pakietu startowego wraz z numerem startowym jest okazanie przez Uczestnika w Biurze Imprezy dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
7. Podczas weryfikacji zawodnika w Biurze Organizatora Zawodów wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na liście osób wyrażających zgodę na udział na własną odpowiedzialność, a w przypadku osób do 18 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna prawnego
8. Zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję PZSW zostaną dopuszczeni do startu na podstawie posiadanej aktualnej licencji.
9. Limit uczestników w biegach:
Fitness – 80 osób
Półmaraton – 150 osób
Maraton – 150 osób
Wyścigi dla dzieci – 80 osób
Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z uiszczeniem opłaty startowej.
10. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz do zwiększenia limitu w danym wyścigu.
11. Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
12. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe oraz chipy
13. Wszyscy zawodnicy oraz osoby startujące rekreacyjnie zobowiązane są do posiadania kasku ochronnego. Kaski muszą mieć sztywną konstrukcję oraz powinny posiadać homologację zgodną z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Długość stosowanych kasków nie może przekraczać 30 cm. Kaski muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas. Kaski nie mogą posiadać daszków rowerowych.
14. Podczas wyścigu zaleca się posiadanie ochraniaczy na nadgarstki lub rękawiczki. Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.
15. Na dystansie maratonu i półmaratonu dozwolony jest start na kółkach do 125 mm włącznie. Długość rolki z uwzględnieniem kółek nie może przekraczać 50 cm, a szyna nie może wykraczać poza kółka. W biegu fitness dozwolone są koła do 90 mm. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia rolek przed wyścigami.
16. Każdego Uczestnika obowiązują przepisy PZSW oraz niniejszy Regulamin.
VII. POMIAR CZASU
1. Pomiar czasu odbywać się będzie przy pomocy chipów.
2. Każdy zawodnik podczas weryfikacji w Biurze Organizatora Zawodów otrzyma chip. Chipy nie będą wysyłane pocztą.
3. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w zawodach oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
4. Chip ( zwrotny) winien zostać przymocowany do buta lub do kostki.
5. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika. Nieuwzględnienie zawodnika w pomiarze czasu wynikające z błędnie przytwierdzonego chipa nie stanowi podstawy do protestu.
6. W celu ustalenia prawidłowej kolejności zawodników na mecie zastosowany zostanie fotofinisz.
7. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego rolki przekracza linię mety. Pod uwagę bierze się pierwszą rolkę, która styka się z podłożem przynajmniej jednym kółkiem.
8. Jeśli pierwsza rolka zawodnika nie ma kontaktu z podłożem, jego pozycja zostaje ustalona w oparciu o chwilę, w której linię mety przekracza pierwsze kółko jego drugiej rolki.
9. Do prawidłowej weryfikacji przebiegu finiszu wyznaczony będzie przynajmniej 1 sędzia plus fotofinisz do wglądu przez Sędziego Głównego zawodów oraz ekipy sędziowskiej.
10 Zawodnicy, którzy nie kończą zawodów lub są z nich eliminowani, klasyfikowani są w tej kolejności, w jakiej ich wycofanie zostało zauważone przez wyznaczonego sędziego.
11. Jeśli zawodnik nie kończy wyścigu i nie zwraca się do sędziego o sklasyfikowanie, nie zostaje on sklasyfikowany i jego nazwisko nie trafia do końcowej klasyfikacji zawodów.
12. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Klasyfikacja zawodników odbywa się według czasu brutto.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
3. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli swój bieg otrzymają pamiątkowe medale.
4.. Zawodnicy uczestniczący w cyklu Tauron Pucharu Polski są klasyfikowani w klasyfikacji generalnej. Szczegółowe zasady regulaminu, punktacji i kategorie wiekowe w ramach Pucharu Polski dostępne są na stronie www.szybkiewrotki.pl
5. Kategorie wiekowe
Kategorie wiekowe w maratonie i półmaratonie:
KOBIETY:
K13 13-18 LAT (Kadet – 2010-2011, Junior B- 2008-2009, Junior A – 2006-2007)
K20 19-29 LAT (1995-2005)
K30 30-39 LAT (1985- 1994)
K40 40 -49 LAT (1975- 1984)
K50 50 -59 LAT (1965- 1974)
K60+ 60 LAT i więcej (1964 i starsze)
MĘŻCZYŹNI:
M13 13-18 LAT (Kadet – 2010-2011, Junior B- 2008-2009, Junior A – 2006-2007)
M20 19-29 LAT (1995-2005)
M30 30-39 LAT (1985- 1994)
M40 40-49 LAT (1975- 1984)
M50 50-59 LAT (1965- 1974)
M60 60-69 LAT (1955-1964)
M70+ 70 LAT i więcej (1954 i starsi)
O kategorii wiekowej zawodnika decyduje rocznik a nie dokładna data urodzenia!
Organizator zastrzega sobie prawo do dekoracji kategorii OPEN w maratonie i półmaratonie
W wyścigu fitness dekoracja w kategorii OPEN, oraz kategorie dla najlepszych zawodników z kategorii :mieszkaniec Gminy Koronowo
IX. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno zawodnicy krajowi, jak i zawodnicy z zagranicy.
2. Limit czasu dla maratonu – 2 godz. 30min dla półmaratonu i fitness – 1 godz. 30 min
3. Kobiety i mężczyźni podczas maratonu, półmaratonu i fitness startują razem.
4. Przebieg zawodów może być kontrolowany na całej trasie wyścigu przez sędziów wydelegowanych przez PZSW. Sędziowie mogą się poruszać po trasie na motocyklach/skuterach/samochodach/rowerach
5. Punkt nawadniania będzie się znajdować na trasie zawodów
6. Zawodnicy mogą występować indywidualnie, w drużynach międzynarodowych (sponsorowanych), narodowych lub klubowych.
7. Zawodnicy zobowiązani są rywalizować w strojach odpowiednich do maratonu (strój sportowy).
8. Podczas wyścigu zawodnikom nie wolno ani popychać, ani ciągnąć innych zawodników. Zakazane jest także blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy, a także wykorzystywanie zwierząt podczas jazdy w celu podciągania. Zawodnik, który włącza się lub próbuje się włączyć do grupy używając niesportowych metod (popychanie barkiem lub chwytanie innego zawodnika) będzie karane.
Karą za tego typu zachowania może być ostrzeżenie lub dyskwalifikacja.
9. Nie wolno: udzielać pomocy innemu zawodnikowi (techniki „train push” przy sprincie, „chasing push”, wypychanie zawodnika z grupy ).
10. W przypadku naruszenia określonych powyżej zasad w celu zapewnienia przewagi zawodnikowi lub zawodnikom z tej samej drużyny, wyznaczona przez sędziego kara będzie mieć zastosowanie do wszystkich zawodników, których dotyczyło wykroczenie. Karą za pomoc udzieloną innemu zawodnikowi podczas wyścigu może być upomnienie (jeśli karane zachowanie nie miało większego wpływu na wynik zawodów), lub dyskwalifikacja (jeśli popełnione wykroczenie w oczywisty sposób wypaczyło wyniki rywalizacji). Zasady te podlegają szczególnej kontroli w ostatniej fazie wyścigu.
11. Podczas wyścigu zabroniona jest komunikacja audio i video pomiędzy członkami tej samej drużyny – zawodnikami, trenerami i kierownikami. Podczas wyścigu zakazane jest używanie odtwarzaczy muzyki ze słuchawkami. Za niedostosowanie się do pow. zakazów może grozić dyskwalifikacja oraz wykluczenie z biegu.
12. Zawodnicy maja prawo używać pulsometrów. Odbiornik pulsometru może znajdować się na nadgarstku. Sędzia może zabronić użycia urządzeń telemetrycznych, których stosowanie niesie ze sobą zagrożenie dla zawodnika lub dla innych zawodników.
13. Podczas dublowania obowiązuje „zasada uprzywilejowania liderów”. Dublowani zawodnicy zobowiązani są do zjechania na prawą część drogi i ustąpienia miejsca dublującym ich zawodnikom. Zdublowani zawodnicy muszą zawsze zajmować pozycje za tymi, którzy ich zdublowali. W przypadku naruszenia tej zasady, karą dla łamiącego ją zawodnika lub zawodników jest dyskwalifikacja i natychmiastowe wykluczenie z wyścigu.
14. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów WORLD SKATE i PZSW.
X. PRZEBIERALNIE, DEPOZYT
Organizator nie zapewnia depozytu podczas trwania zawodów.
XI. DYSKWALIFIKACJE
1. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadkach:
a) stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi medycznej),
b) przekroczenia limitu czasu,
c) niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego,
d) przekazania swojego numeru startowego lub elektronicznego chipa innej osobie,
e) ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora,
f) nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu na punkcie pomiaru czasu,
g) złamania zasad bezpieczeństwa,
h) nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
i) nie wykonywania poleceń sędziów i organizatora,
j) pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych z drużyny zawodnika/zawodników, uczestniczącego/uczestniczących w zawodach ( np. asysta rowerowa)
k) startu w niewłaściwej kategorii wyścigu jak i startu z niewłaściwego sektora startowego.
XII. PROTESTY
1. Protest należy składać do wiadomości sędziego głównego zawodów.
2. Protest musi zostać zgłoszony sędziemu zawodów nie później niż 15 minut po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów w odniesieniu do klasyfikacji i kategorii określonych w punkcie.
3. Formularz musi zostać wypełniony w całości, a składając go należy uiścić kaucję w wysokości 300 zł gotówką. Kaucja zostanie zrefundowana tylko jeśli protest zostanie rozpatrzony pozytywnie. Zawodnik wnoszący protest winien dokonać tego w formie pisemnej i udokumentować podstawę wniesienia protestu.
4. Pisemny protest musi zostać przekazany sędziemu przez pokrzywdzonego zawodnika lub jego przedstawiciela. Decyzje podjęte przez sędziego głównego mają charakter ostateczny i nieodwołalny. Nie ma protestu od dyskwalifikacji.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W czasie trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy muszą więc posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.
3. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora zawodów.
5. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
6. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu na zawody i powrotu z zawodów.
8. Każdy Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz uiszczenie wpisowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
9. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb zawodów i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z zawodów przez Organizatora oraz Partnerów zawodów.
10. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu i informacji zawartych we wszystkich materiałach związanych z zawodami.
11. Uczestnikom Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą dyskwalifikacji. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.
12. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla Uczestników Imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego Imprezy.
13. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału Uczestnika w Imprezie są niezawisłe oraz są wiążące wobec Uczestnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację Uczestnika.

Szczegóły

Data:
Maj 25
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/395493292963973/

Organizator

Klub Sportowy Jastrzębie Koronowo
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/JastrzebieKoronowoKlubSportowy/

Miejsce

Koronowo
Ul. Wąskotorowa 4
Koronowo, Kujawsko-Pomorskie Polska
+ Google Map
Telefon:
506050455