Zasady korzystania ze strony

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ PZSW.ORG

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.pzsw.org (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) jest stowarzyszenie POLSKI ZWIĄZEK SPORTÓW WROTKARSKICH z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Inspektowa 1/109, 02-711 Warszawa), wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157169; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja stowarzyszenia: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5271046100, REGON: 011297922 (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

 

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Właściciel dokłada należytych starań, aby prezentowane na Stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Jednocześnie Właściciel zastrzega, że wszelkie treści, które są dostępne na Stronie, posiadają wyłącznie charakter informacyjny.

Jakiekolwiek informacje i ogłoszenia, które są zamieszczone na Stronie, w razie wątpliwości nie powinny być traktowane jako oferta handlowa w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego. Nawiązanie ewentualnej współpracy z Właścicielem może nastąpić dopiero na skutek indywidualnego kontaktu zainteresowanej osoby z Właścicielem oraz ustaleniu przez strony szczegółów takiej współpracy, co następuje poza Stroną Internetową, w szczególności drogą poczty elektronicznej, telefonicznie bądź w siedzibie Właściciela.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne.

 

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje
o prowadzonej przez siebie działalności, o tworzonych przez siebie strukturach sportowych oraz o współpracujących z nim osobach i podmiotach trzecich.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
 • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies i obsługi Javascript.

 

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Korzystanie ze Strony wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez jej opuszczenie lub zamknięcie przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@pzsw.org;
 • telefonicznie pod numerem: 22 215 89 93;
 • za pomocą formularza kontaktowego;
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: Inspektowa 1/109, 02-711 Warszawa.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Postaramy się ustosunkować do Państwa zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie Internetowej dostępne są usługi elektroniczne umożliwiające korzystanie z licznych formularzy kontaktowych, pozwalających przesłać określone zapytanie lub wiadomość do Właściciela. Informacje na temat przeznaczenia danego formularza oraz danych, których uzupełnienie jest obowiązkowe dla jego wysłania, podawane są użytkownikowi na Stronie przed skorzystaniem z danego formularza. Użytkownik powinien w szczególności pozostawić dane umożliwiające Właścicielowi udzielenie odpowiedzi na otrzymane zapytanie.

Korzystanie z formularzy na Stronie jest zawsze nieodpłatne oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania lub wiadomości za ich pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania zapytania lub wiadomości za ich pośrednictwem.

Wszystkie dane wysyłane przez użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest przesyłanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje obraźliwe i naruszające renomę Właściciela bądź też takie, które mogą wprowadzić w błąd Właściciela lub inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne instytucje, strony internetowe i usługi.

 

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

 

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@pzsw.org;
 • telefonicznie pod numerem: 22 215 89 93;
 • za pomocą formularza kontaktowego;
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: Inspektowa 1/109, 02-711 Warszawa.